Location: Home >> Scientists
    Scientists
Name:
Zhang Wei
Education:
Positions:
Academic title:
Professor
Phone:
0512-69588061
Fax:
0512-69588061
E-mail:
zhangw@sibet.ac.cn
Personal Website:
Postal Code:
215163
Mailing Address:
No.88,Keling Road, Suzhou New District, China

Resume:

Direction:
Community service:

Achievements:
Article:

1.        Wei Zhang*, Peihua Chen*, Xuefeng Shen, Jia Yao, Zhen Qin, Yuguo Tang, Zhen Guo , Lianqun Zhou*, Ping Wang*. Neural networks-based biosensor on microelectrode arrays: neural connected bioactivities and neural transmission. World Congress on Biosnesors 2018, oral presentation. 

2.        Zhang Wei*Chen PeihuaZhou LianqunQin ZhenGao KeqiangYao JiaLi Chuanyu and Wang Ping. A biomimetic bioelectronic tongue: A switch for On- and Off- response of acid sensations, Biosensors and Bioelectronics2017. 92:523-528.

3.        Yuchen Yang1Wei Zhang1, Zhen Guo, Zhiqi Zhang, Hongnan Zhu, Ruhong Yan, Lianqun Zhou. Stability Enhanced, Repeatability Improved Parylene-C Passivated on QCM Sensor for aPTT MeasurementBiosensors and Bioelectronics, 2017. 98:41-46. (Co-first Author )

4.        Wei Zhang, Peihua Chen, Lidan Xiao, Qingjun Liu and Ping Wang. A research on sour sensation mechanism of fungiform taste receptor cells based on micro- electrode array. OLFACTION AND ELECTRONIC NOSE, PROCEEDINGS AIP Conference Proceedings, 2009, 1137:281-283.

5.        Wei Zhang, Yan Li, Qingjun Liu, Ying Xu, Hua Cai, Ping Wang. A novel experimental research based on taste cell chips for taste transduction mechanism. Sensors and Actuators B, 2008, 131:24-28. 

6.        Wei Wei, Wei Zhang, Chuanyu Li, Hui Kong, Zhen Guo, Zhiqi Zhang, Fran?ois Bastien, Yuehua Gong, Hongchao Wang, Lianqun ZhouLabel-free detection of pepsinogen 1 and 2 by polyethylene coating Lamb microfluidic device.  Biosensors & Bioelectronics, 2018. https://doi.org/10.1016/j.bios.2018.09.075.

7.        Qi Nie, Wei Zhang, Lirong Wang, Zhen Guo, Chuanyu Li, Jia Yao, Min Li, Dongmin Wu, Lianqun Zhou*. Sensitivity enhanced, stability improved ethanol gas sensor based on multi-wall carbon nanotubes functionalized with Pt-Pd nanoparticles. Sensors and Actuators B, 2018. 270(1):140-148.

8.        Tao Liu, Wei Zhang, Lianqun Zhou, Zhen Guo, Yuguo Tang, Peng Miao*. A quartz crystal microbalance sensor for endotoxin assay by monitoring limulus amebocyte lysate protease reaction, Analytica Chimica Acta, 2017. (8):106-111.

9.        Jia Yao, Bin Feng, Zhiqi Zhang, Chuanyu Li, Wei Zhang , Zhen Guo  Heming Zhao and Lianqun Zhou, Blood Coagulation Testing Smartphone Platform Using Quartz Crystal Microbalance Dissipation Method. Sensors 2018, 3073.

10.    Zhen Guo, Haiwen Li, Lianqun Zhou, Dongxu Zhao, Yihui Wu, Zhiqiang Zhang, Wei Zhang, Chuanyu Li, Jia Yao. Large-scale Horizontally Aligned ZnO Microrod Arrays with controlled Orientation, Periodic Distribution as Building Blocks for Chip-in Piezo-Phototronic LEDs. Small, 2015, 11(4):437.

11.    Zhen Guo*, Zhiqiang Zhang, Wei Zhang, Lianqun Zhou, Haiwen Li, Hongmei Wang, Caroline AndreazzaVignolle, Pascal Andreazza, Dongxu Zhao, Yihui Wu, Quanlong Wang, Tao Zhang and Keming Jiang. Color-Switchable, Emission-Enhanced Fluorescence Realized by Engineering C-dot@C-dot Nanoparticles, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014. 6 (23):20700-20708.

Copyright 2003 - 2005 All Rights Reserved Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, Chinese Academy of Sciences
Southeast Road 3888 Changchun Jilin Email:ciomp@ciomp.ac.cn